Đào tạo nhân sự

Phòng đào tạo thuê ngoài - Học viện IREA
22.12. 2022

Đào tạo nhân sự Công ty CP TD Phúc Lộc | Cái Bè

TIẾP CẬN & RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH VỚI KHÁCH HÀNG
11.11. 2022

Đào tạo nhân sự tại SNT Group

06.12. 2022

Phương thức lãnh đạo đúng đắn

IREA Đào tạo nhân sự tập đoàn Phương Trang - Futa Group
31.10. 2022

Đào tạo nhân sự tập đoàn Phương Trang – Futa Group